X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

yam-yam cycling group

تغذیه دوچرخه سواران قبل از رکابزنی

۱-مطمئن شوید که مصرف روزانه موادقندی به میزان ده گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن طی سه روز قبل از مسابقه وجود داشته است.
2- مقادیرفراوانی ازمایعات را طی روز های قبل از مسابقه بنوشیدتا مطمئن شویدکه میزان آب بدن درآغاز مسابقه کافی است.اگرعرق زیادی خواهیدداد مقداری سدیم به آب اضافه کنید(مقدارکمی نمک)
3-ازغذاهای دارای فیبر زیاد در روز های قبل از مسابقه اجتناب کنیدتا ازمشکلات گوارشی پیشگیری نمائید.
4-دوتاچهارساعت قبل از مسابقه غذاهای غنی از موادقندی میل کنیدتاذخایر کبدی گلیکوژنی کاملابازسازی شودقبل از مسابقات کوتاه غذاهای سبک قابل هضم دارای موادقندی یانوشیدنی های پرانرژی مصرف کنید وقبل از مسابقات طولانی غذاهای جامد یانیمه جامدی مانند شکلات های ورزشی ونان مصرف نمائید.نبایدپروتئین و چربی زیاذ استفاده کرد زیرا ممکن است تخلیه معده راکند و ناراحتی های گوارشی ایجادنماید.
این غذاها بایدشامل مقدارمطلوبی موادقندی(بیش از200گرم)باشندتاتجزیه گلیکوژن وافزایش اکسیداسیون موادقندی راجبران نمایند.
5-هرچندغالبامصرف موادقندی درساعاتی قبل از مسابقه اثرات مخربی برعملکردندارد.اما ممکن است برخی افراد باخوردن غذاهایانوشیدنی های غنی ازموادقندی قبلازمسابقه دچار افت قندخون در حین مسابقه شونداین افراد باید خوردن مواد قندی راتاگرم کردن بدن یاپنج دقیقه قبل از مسابقه به تاخیراندازند.